Uunin purattaminen ja muuraus

Kaa­ke­li­uu­nin pur­ka­mi­nen kes­tää päi­vän tai kak­si pur­ku­koh­tees­sa jon­ka jäl­keen uuni puh­dis­te­taan ja paka­taan uudel­leen­muu­raus­ta tai myyn­tiä varten.

Puh­dis­ta­mi­nen yleen­sä ei tapah­du pur­ku­koh­tees­sa vaan pur­ka­ja vie uunin put­sat­ta­vak­si muu­al­le jos­sa uunin kaa­ke­lit puh­dis­te­taan sisus­laas­tis­ta ja nau­lat poistetaan.

Uuni valo­ku­va­taan ja mita­taan ennen pur­kua. Pur­ka­mi­sen jäl­keen levi­te­tään maa­han ja valo­ku­va­taan ennen varas­toin­tia jol­loin uunin kun­to näkyy valo­ku­vas­ta vaik­ka uuni on varas­toi­tu laa­ti­koi­hin ja näin uuni on hel­pom­pi myy­dä ja muu­ra­ta uudelleen.

Pur­ka­mi­sen ja nume­roin­nin hin­ta riip­puu mm. uunin korkeudesta/koosta ‚paik­ka­kun­nas­ta, kaa­ke­lien mää­räs­tä, purkuolosuhteista.

Kysy pur­ka­mi­ses­ta tar­jous jos haluat purat­taa uunisi.

Jos sinul­la on nur­kis­sa loju­va kasa kaa­ke­lei­ta, etkä tie­dä on se uuni vai osa uunia voit kysyä myös täs­tä arviota.

Jos sinul­la on uuni jos­ta haluai­sit eroon ja myy­dä, voi­daan neu­vo­tel­la uunin pur­ka­mi­ses­ta ja puh­dis­ta­mi­ses­ta varas­toon ja myy­mi­ses­tä yhteisesti.

Usein uuni voi jää­dä lekan alle jos pur­ka­mi­sel­la on kii­re. Älä pääs­tä lekaa asial­le , pur­ka­mi­nen voi onnis­tua nopeastikin.

Uunin sisus­jä­te eli laas­tit ja tii­let jää­vät purat­ta­jal­le hävi­tet­tä­väk­si. Pur­ka­mi­ses­ta syn­tyy sot­kua ja lat­tia on hyvä suo­ja­ta ympä­ril­tä ja run­saa­seen pölyyn varautua.

Puret­tu uuni vie noin kym­me­nen-vii­den­tois­ta banaa­ni­laa­ti­kon ver­ran tilaa puh­dis­tet­tu­na ja pakat­tu­na, ja pai­naa n. 250kg.

Uunin pystytys

Uunin pys­ty­tys kes­tää n 7-10 päi­vää. Muu­ra­ri muu­raa ker­rok­sen eli var­vin tai kak­si päi­väs­sä, ison uunin var­vi voi vie­dä enem­män kuin päi­vän. Myy­ty uuni sisäl­tää yleen­sä kaa­ke­lien lisäk­si suu­luu­kut ja pel­lit ja noki­luu­kut. Muu­ra­ri tai muu­raut­ta­ja hank­kii tii­let ja laas­tit. Kaa­ke­li­uu­nin muu­raa­mi­sen hin­ta on usein usei­ta tuhan­sia euro­ja ‚ja kaa­ke­li­uu­nin muu­raa­mi­nen on kal­liim­paa ja vaa­ti­vam­paa kuin esi­mer­kik­si peltikuoriuunin.

Jos­kus van­has­ta uunis­ta puut­tuu kaa­ke­lei­ta. Tilal­le voi etsiä varao­sa­kaa­ke­lei­ta ‚tai teet­tää koko­naan uuden. Varao­sa­kaa­ke­lei­ta, suu­luuk­ku­ja, noki­luuk­ku­ja ja täh­ti­vent­tii­lei­tä uunei­hin saa varao­sa­pan­keis­ta (ks.linkki varao­sa­pan­kit). Puut­tu­via kaa­ke­lei­ta voi teet­tää (ks. Hat­tu­lan kaa­ke­li­teh­das) tai etsiä varao­si­na. Vau­rioi­tu­nut osa vaik­ka­pa kruu­nusa­ka­ra voi­daan teh­dä myös kip­sis­tä jos sii­hen koh­taan ei osu kuu­muut­ta, muu­ra­ri voi teh­dä myös tämän. Uunia on myös mah­dol­lis­ta korot­taa teet­tä­mäl­lä väliin koko­nai­sen kerroksen,tai muun­taa nurk­ka­uu­ni suo­ran sei­nän uunik­si teet­tä­mäl­lä sivuun lisää kaa­ke­lei­ta uunin molem­mil­le sivuille.

Lii­an kor­ke­aa uunia on mah­dol­lis­ta madaltaa,jos se ei riko uunin mallia,ottamalla välis­tä ker­ros pois. Muu­ra­ri voi myös lyhen­tää kaa­ke­lei­ta leik­kaa­mal­la sen­tin tarkkuudella.

Katon ja uunin muu­ra­tun koh­dan väliin on jää­tä­vä vapaa­ta tilaa 20cm. Ylim­män koris­te­kaa­ke­lin saka­ra joka ei läm­pe­ne, voi men­nä lähem­mäs­kin kattoa.

Jos uunis­sa on vau­rioi­ta, kuten loh­kea­mia kaa­ke­lin reu­nois­sa tai puut­tu­via palo­ja, voi koh­dat pai­ka­ta muu­rauk­sen jäl­keen. Jos kaa­ke­li on hal­ki siis­tis­ti ‚muu­ra­ri muu­raa sen sel­lai­se­naan ja hal­kea­ma jää näky­viin osa­na van­han uunin his­to­ri­aa, mut­ta ei hait­taa uunin käyttöä.

Hal­kea­mia kar­sas­te­taan ja ihme­tel­lään. Mikään van­ha uuni jota on läm­mi­tet­ty vuo­si­kym­me­net, ken­ties muu­rat­tu­kin kah­teen ker­taan, ei voi olla yhtä prii­ma kuin teh­taan laa­ti­kois­sa. Se ei tar­koi­ta uuni oli­si huo­no­kun­toi­nen tai huo­nos­ti puret­tu, tai käyt­tö­kel­vo­ton tai epä­siis­ti kun se pys­ty­te­tään. Muu­ra­ri pys­tyy useim­mi­ten paik­kaa­maan, lii­maa­maan ja kor­jaa­maan uunin käy­tön aiheut­ta­mia vau­rioi­ta niin hyvin, että uusia kaa­ke­lei­ta ei kan­na­ta ryh­tyä teet­tä­mään kos­ka se on kallista.

Moni muu­raut­ta­ja on yllät­ty­nyt miten huo­maa­ma­ton esi­mer­kik­si hal­jen­nut, muu­rauk­sen aika­na lii­mat­tu kaa­ke­li val­miis­sa uunis­sa on, mut­ta usein muu­ra­ri saa “vään­tää” täs­tä asiak­kaan kanssa,ellei van­hat kaa­ke­li­uu­nit ole asiak­kaal­le tut­tu­ja. Van­han kaa­ke­li­uu­nin koh­tuul­li­sia vau­rioi­ta ei kan­na­ta kam­mok­sua. On eri asia jos uunis­ta puut­tuu kaa­ke­lei­ta koko­naan useam­pia tai hal­jen­nei­ta on enem­män kuin pari-kol­me, ja uuni on muu­ten­kin monil­la tapaa vail­li­nai­nen ja reu­na­vau­rioi­ta on pal­jon. Yksi puut­tu­va koris­te­kaa­ke­li voi teh­dä muu­ten koko­nai­ses­ta koh­tuu­hin­tai­ses­ta uunis­ta kal­liin, kun puut­tu­van eri­koi­sen kaa­ke­lin tee­tä­tys mak­saa vaik­ka­pa 600 euroa.

Uunien pik­ku­vau­rioi­den paik­kaus­ta muu­rauk­sen jäl­keen tekee muu­ra­rien lisäk­si esi­mer­kik­si Hat­tu­lan kaa­ke­li­teh­das.

Kaa­ke­li­uu­ni suo­ral­la sei­näl­lä on eri mal­li­nen kuin nur­kas­sa . Sivus­sa on enem­män kaa­ke­lei­ta kul­ma­kaa­ke­lin jäl­keen koh­ti sei­nää. Suo­ran sei­nän uunin voi muu­ra­ta nurk­kaan mut­ta nurk­ka­uu­nia ei suo­ral­le sei­näl­le. Jos­kus on teh­ty niin että sivuun teh­dään lisä­kais­ta­le tii­lis­tä ja laas­tis­ta ja maa­la­taan uunin väri­sek­si mut­ta ei ole yhtä kau­nis. Suo­ran sei­nän uuni vaa­tii tilaa syvyys­suun­nas­sa jota savu­ka­na­vat mah­tu­vat uuniin, nurk­ka­uu­nis­sa tilaa jää luon­nos­taan enem­män kul­man takia.

Uunil­la on paik­ka lattiassa,ja sii­hen mah­tuu tie­tyn kokoi­nen uuni. Uunin lii­tän­nän pai­kal­la onko se alhaal­la vai ylhääl­lä ollut aiem­min, ei ole mer­ki­tys­tä uunia valit­taes­sa vaik­ka sitä usein kysy­tään. Muu­ra­ri tekee aukon pii­pun hor­miin sii­hen koh­taan kun kat­soo par­haim­mak­si . Poik­keuk­sen tekee vain hyvin pie­ni­ko­koi­nen uuni.

Uunin pai­kan leven­tä­mi­nen tuke­mal­la lat­tia­ra­ken­net­ta voi olla myös mah­dol­lis­ta tapauk­ses­ta riip­puen ja uuni voi men­nä val­miin poh­ja­ka­kun yli noin tii­len pak­suu­den ver­ran. Muu­ra­ri kon­sul­toi täs­sä asias­sa vii­saim­min, ole siis yhtey­des­sä muu­ra­riin kun valit­set uunia.

Huo­mioi että moni perus­muu­ra­ri ei osaa muu­ra­ta van­ho­ja antiik­ki­sia kaa­ke­li­uu­ne­ja, sik­si on hyvä var­mis­taa että nime­no­maan van­han kaa­ke­li­uu­nin muu­raus­ta­pa on hänel­le tut­tu kos­ka se teh­dään eri tek­nii­kal­la kuin uudem­man mal­li­set kaa­ke­li­pin­tai­set uunit. Kaa­ke­li­uu­nin muu­rauk­sen tai­ta­via osaa­jia on run­saas­ti esi­mer­kik­si www.navetta.com sivulla.