Kaakeliuunien purku ja myynti - Small but heavy finnish boutique for antique titled fireplaces at Hollola KK

kaakeliuuni.net on noin  2010 muo­tou­tu­nut yhden nai­sen sys­tee­mi joka pur­kaa, välit­tää ja myy antiik­ki­sia kaa­ke­li­uu­ne­ja ja nii­den varao­sia. Toi­min­ta tapah­tuu Hol­lo­las­sa, lähel­lä Lah­tea, van­han kivi­kir­kon kupees­sa siir­tä­mä­ni hir­si­ke­hi­kon yhtey­des­sä joka toi­mii koti­nam­me ja kakluu­ni­puo­ti­na mil­loin tän­ne uuni­net­si­jä eksyy tar­pei­nen­sa uunian­sa noutamaan.

Uunit varas­toin isoon piha­va­ras­toon. Varao­sa­kaa­ke­lei­ta minul­la on putii­kin eri nur­kis­sa ker­ty­nei­nä ehkä 10 000 kiloa, jos­ta nimi­tys Small but heavy.

Otan väli­tys­myyn­tiin kiin­nos­ta­van mal­li­sia, ja vuo­sien saa­tos­sa ker­ty­neel­lä tun­tu­mal­la nii­tä uune­ja, joi­den tie­dän mene­vän kau­pak­si.
Tar­vit­taes­sa suo­ri­tan uunin purun ja doku­men­toin­nin, mut­ta otan myyn­tiin myös val­miik­si puret­tu­ja ja vaih­dan nii­hin varao­sia laa­jas­ta vali­koi­mas­ta­ni.
Osaan pur­kaa itse­kin mut­ta käy­tän apu­na­ni myös pit­kän lin­jan kakluu­ni­muu­ra­ri Mark­ku Poti­laa, jon­ka kans­sa yhteis­työ vuo­sien saa­tos­sa on muo­tou­tu­nut tii­viik­si.
Uune­ja­ni on men­nyt Rova­nie­mel­tä Lovii­san, Kuo­pion, Savon­lin­nan, Turun ja Tal­lin­nan kaut­ta Tuk­hol­maan, Ahve­nan­maal­le ja Tans­kaan.
Ter­ve­tu­loa ihai­le­maan sivuil­le­ni kaa­ke­li­uu­nien ja alan osaa­jien hie­non käsi­työn kau­neut­ta, ja hank­ki­maan tar­vit­se­ma­si mal­li­nen kaakeliuuni.

 

-Sivu­je­ni valo­ku­vien kopioin­ti kielletty-