Lista osaavista kakluunimuurareista

Täs­sä muu­ta­mia minul­le tutuk­si tul­lei­ta kakluu­ni­muu­rauk­sen tai­ta­via osaa­jia. Lisää eri puo­lil­ta Suo­mea löy­dät kui­ten­kin eri­lai­sis­ta osaa­ja­re­kis­te­reis­tä, esi­mer­kik­si Met­sän­ky­län nave­tan navetta.com , Perin­ne­mes­ta­ri jne

Markku Potila

Hämeen­ky­rö

puh. 0400 633919 (yhtey­den­ot­to vain soit­ta­mal­la)
www.tiilitehdas.fi

Markku Rintala

Hel­sin­ki

puh. 040 077 0687
markkutrintala@gmail.com
www.muurarimarkku.com

Pauli Leinonen

Tam­pe­re

0400 625155
www.takkamestari.fi